Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie

Nazwa:Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie
z dnia:5 grudnia 2014 r.
Organ stanowiący:Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie
Przechowuje:Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie
obowiązuje od:5 grudnia 2014 r.

Regulamin organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin organizacyjny zwany dalej „regulaminem” określa szczegółową strukturę organizacyjną Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie, zwanej dalej „Biblioteką” oraz zasady jej funkcjonowania.
  2. Biblioteka działa na podstawie:
   • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 64 z późn. zm.).
   • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012, poz. 406).
   • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)
   • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
   • Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie oraz niniejszego regulaminu.
 2. Struktura organizacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie
  1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. Dyrektor podlega bezpośrednio Burmistrzowi Gminy Wasilków.
  3. Dyrektor działa zgodnie z przepisami, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
  4. Do wyłącznej kompetencji Dyrektora należy:
   • zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników;
   • przygotowywanie i wprowadzanie instrukcji i regulaminów wewnętrznych Biblioteki
   • sporządzanie zakresów czynności dla pracowników
   • odpowiedzialność za księgozbiór i sprzęt Biblioteki
   • Podczas nieobecności Dyrektora za sprawy merytoryczne odpowiada osoba, której zostało udzielone upoważnienie.
  5. Strukturę wewnętrzną Biblioteki stanowią:
   • Oddział dla dorosłych
   • Oddział dla dzieci
   • Filia biblioteczna
 3. Podstawowe obowiązki służbowe pracowników.
  1. Pracownik rzetelnie wykonuje powierzone mu w zakresie czynności obowiązki.
  2. W szczególności do obowiązków pracownika należy:
   • prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań powierzonych zakresem obowiązków oraz zleconych przez przełożonego
   • przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.
   • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
   • utrzymywanie porządku w Bibliotece
   • zabezpieczenie powierzonego mienia
 4. Zasady wynagradzania
  1. Pracownikom przysługuje wynagrodzenie odpowiednie do wykonywanej pracy, kwalifikacji oraz zajmowanego stanowiska, dodatki za wieloletnią pracę, jubileuszowe.
  2. Wynagrodzenie za pracę płatne jest w formie przelewu na konto bankowe pracowników.
 5. Czas pracy
  1. Czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji Dyrektora w godzinach pracy w Bibliotece lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
  2. Czas pracy powinien być wykorzystany na pracę zawodową. Czas pracy pracowników Biblioteki nie może przekraczać 40 godzin na tydzień w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
  3. Biblioteka jest czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00- 18.00, sobota:8.00-14.00
  4. W Bibliotece obowiązuje dwuzmianowy system pracy. Czas pracy pracowników trwa:
   • pierwsza zmiana: 8.00-16.00
   • druga zmiana: 10.00-18.00
  5. Przybycie i obecność w pracy pracowników jest potwierdzana codziennie przez Dyrektora na liście obecności.
  6. W przypadku nieobecności lub spóźnienia pracownik jest zobowiązany do przedstawienia przełożonemu powodów usprawiedliwiających nieobecność osobiście, prze inną osobę lub telefonicznie.
 6. Zakres pracy Oddziału dla Dorosłych:
  1. gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych
  2. zaspakajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych użytkowników
  3. udostępnianie materiałów bibliotecznych – na zewnątrz i na miejscu
  4. popularyzowanie książki i czytelnictwa poprzez różne formy
  5. prowadzenie statystyki bibliotecznej oraz sprawozdawczości
 7. Zakres pracy Oddziału dla Dzieci:
  1. gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych
  2. zaspakajanie potrzeb czytelniczych i edukacyjnych użytkowników
  3. udostępnianie materiałów bibliotecznych- na zewnątrz i na miejscu
  4. popularyzowanie czytelnictwa dziecięcego poprzez różne formy
  5. prowadzenie statystyki bibliotecznej oraz sprawozdawczości
 8. Zakres pracy filii bibliotecznej:
  1. przechowywanie zbiorów i prowadzenie ich ewidencji
  2. prowadzenie działań popularyzujących książkę i czytelnictwo
  3. prowadzenie statystyki bibliotecznej

Zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie

Na podstawie art.13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012 r., poz. 406) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close