RODO

Klauzule informacyjne RODO

Klauzula informacyjna dla Czytelnika

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Haliny Krukowskiej z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 19, 16-010 Wasilków, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail:  mbpwasilkow@home.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zobowiązań wynikających z Regulaminu korzystania ze zbiorów iusług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Haliny Krukowskiej w Wasilkowie, wykonywania zadań związanych z udostępnianiem i ochroną zbiorów bibliotecznych, w celach statystycznych, zaspokajania potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa, upowszechniania wiedzy i kultury oraz w celach związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wasilkowie; na podstawie przepisów prawa i będą udostępniane innym odbiorcom: dostawcom zintegrowanego systemu bibliotecznego, operatorom pocztowym, organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa;
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do korzystania ze zbiorów iusług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Haliny Krukowskiej w Wasilkowie. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania ze zbiorów iusług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Haliny Krukowskiej w Wasilkowie;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 3 lat od daty ostatniego użycia konta czytelnika. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony ookres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. prof. Haliny Krukowskiej w Wasilkowie.

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem przekazanych przez Państwa firmę danych osobowych w związku z zawartą umową jest Miejska Publiczna Biblioteka im. Haliny Krukowskiej w Wasilkowie reprezentowana przez Dyrektora placówki. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Jeżeli w ramach umowy przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie również do nich, w związku z czym powinna zostać im przez Państwa udostępniona.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod  adresem e-mail: mbpwasilkow@home.pl

3. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO  w celu:

a) wykonania zawartej z Panią/Panem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b) wystawiania faktur,

 • wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne,
  • zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 • Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, nazwa firmy) dane teleadresowe i kontaktowe (np. adres, siedziba firmy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej), oraz inne dane potrzebne do realizacji usługi lub umowy. Kategorie danych będą zbierane z poszanowaniem zasady adekwatności, mając na uwadze cel załatwienia sprawy iwynikać będą przede wszystkim z obowiązujących przepisów prawa. 
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej, wynikający z przepisów prawa.
 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych posiadają Państwo prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Administrator;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO;
  • przeniesienia danych, na podstawie art. 20 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie  art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 • Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych w celach realizacji przedmiotu umowy jest warunkiem jej zawarcia, a niepodanie danych może skutkować  brakiem możliwości jej zawarcia.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 2016., str. 1, Dz. Urz. UE. L 127 z 2018, str. 2 ze zm.) – (w skrócie „RODO”), uprzejmie informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejska Publiczna Biblioteka im. Haliny Krukowskiej w Wasilkowie.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: mbpwasilkow@home.pl.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku w którym zakończyła się sprawa, w której dane osobowe zostały zgromadzone, po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych wynika z przepisów ustawy i jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie wniosku. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, celem usprawnienia komunikacji.
 9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Wniosek o realizację praw osoby, której dane dotyczą – kliknij aby pobrać

Pozostałe dokumenty do pobrania:

Klauzula informacyjna dla Czytelnika

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close